Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalunk nem használ sütiket, és semmilyen olyan egyéb technológiát, aminek a segítségével személyes adatokat gyűjtenénk és kezelnénk a weboldalunkat felkereső, és azon csak böngésző természetes személyekkel kapcsolatban. Amennyiben a weboldalunk megtekintése után mégis sütiket találna a számítógépén, akkor azt nem mi raktuk oda, hanem a böngészője.

Amennyiben Ön a weboldalunk kapcsolat felületén keresztül üzenetet küld a részünkre, akkor azt e-mail formájában megkapjuk, és az üzenetének a személyes adatnak minősülő adatait, mint a név, e-mail cím, valamint egyéb Ön által megadott személyes adatokat adatkezelőként kezeljük. Ezeket a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi feltételekkel kezeljük:

Az Adatkezelő neve: Dr. Puskás Zoltán Ügyvédi Iroda

Az Adatkezelő és képviselője elérhetősége:

Képviselő: Dr. Puskás Zoltán

Székhely: 1211 Budapest, Déli-bekötő út 3.

Nyilvántartja: Budapesti Ügyvédi Kamara

Kamarai azonosító szám: 36067500

Adószám: 18259058-2-41

E-mail:

Telefon: +36 20 33 11 668

Érintett személyek: weboldalunkon keresztül megadott elérhetőségeken e-mail üzenetet küldő természetes személyek.

Személyes adatok kategóriái: e-mail cím, név, üzenet tartalma.

Adatkezelés célja: az ügyvédi irodánk számára kapcsolatfelvételi célból üzenetet küldő személyek személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy meggyőződhessünk róla, hogy az üzenet küldője számára tudunk-e jogi szolgáltatást nyújtani, és amennyiben igen, akkor ez alapján előkészítsük az ügyvédi megbízási szerződés megkötését.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés b) pont).

Adatkezelés időtartama: ügyvédi megbízási szerződés megkötéséig terjedő időszakig vagy ha ilyen nem jön létre, akkor az ezt a tényt rögzítő utolsó üzenetváltásig terjedő időszakig.

A weboldalunk üzemeltetéséhez kapcsolódóan kizárólag EU-n belül található szervereket használunk a tartalom tárolására és kiszolgálására. Az Ön üzenetei a e-mail címre érkeznek, amelyet a Budapesti Ügyvédi Kamara szolgáltat ügyvédi irodánk számára a következő linken elérhető feltételekkel: https://bpugyvedikamara.hu/kozponti-e-mail-avocat/.

Ügyvédi irodánk, mint adatkezelő és az adatfeldolgozói az Ön személyes adatait bizalmasan kezeli és betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. A jogszerű adatkezelés érdekében biztosítjuk, hogy nem férhet hozzá jogosulatlan személy az Ön adataihoz. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön személyes adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön személyes adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Az Ön által digitálisan megadott személyes adatokat digitálisan tároljuk és biztonságosan megőrizzük a tulajdonunkat képező számítástechnikai eszközökön. Az adatokhoz arra jogosult személyek férnek hozzá. Online tárolt adatok jelszóval védettek, és csak arra jogosult személy férhet hozzájuk. A digitálisan tárolt adatokkal kapcsolatos jogszerű adatkezelés érdekében adatkezelő tűzfalat és antivírus programot használ a külső támadások ellen.

Abban az esetben, ha az Ön személyes adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk adatkezelő számára az adatvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeknek, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

(a) ne használhassa fel az érintett személyes adatát az általa megjelöltektől, illetve az adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában foglaltaktól eltérő célokra, és;

(b) megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön személyes adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő minden szükséges óvintézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottai, munkatársai, szerződéses partnerei, adatfeldolgozói, akik hozzáférhetnek az érintettel kapcsolatos információkhoz, azokat az adatvédelmi tájékoztatóval, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Adatkezelő alkalmazottaival, munkatársaival, szerződéses partnereivel kötött szerződésekben biztosítjuk, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog: Ön, mint érintett az ügyvédi irodánk, mint adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy az ügyvédi irodánknál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy információt kérjen tőlünk, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszolunk. Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldjük az Ön részére.

A helyesbítéshez való jog: Ön az ügyvédi irodánk fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy késedelem nélkül módosítsuk valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszolunk.

A törléshez/elfeledtetéshez való jog: Ön az ügyvédi irodánk fenti elérhetőségein kérheti írásban vagy emailben, hogy késedelem nélkül töröljük személyes adatait, ha a következő indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat ügyvédi irodánk kezelte; b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatait az ügyvédi irodánk jogellenesen kezelte; e) a személyes adatait az ügyvédi irodánkra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor. Ügyvédi irodánk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük. Ha ügyvédi irodánk az Ön személyes adatait jelen tájékoztató szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy ügyvédi irodánk 30 napon belül tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön az ügyvédi irodánk fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy ügyvédi irodánk az adatkezelést korlátozza, ha a következők valamelyike teljesül: a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ügyvédi irodánk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) ügyvédi irodánknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy ügyvédi irodánk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön az ügyvédi irodánk fenti elérhetőségein kérheti írásban vagy emailben ügyvédi irodánktól az Önre vonatkozó, az Ön által az ügyvédi irodánk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását. Ügyvédi irodánk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

A tiltakozáshoz való jog: Ön az ügyvédi irodánk fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az ügyvédi irodánk vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben ügyvédi irodánk a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha ügyvédi irodánk bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt érintettnek célszerű panaszát először ügyvédi irodánknak elküldenie a fenti elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy ügyvédi irodánk a jogszerű állapotot magától helyreállítsa. Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ;Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax: +36 (1) 391-1410; Honlap: www.naih.hu)

Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Írjon nekünk